Πολιτική απορρήτου

Η αποδοχή των όρων χρήσης του religiousgreece.gr περιλαμβάνει ρητώς και την πολιτική προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή παρουσιάζεται και ενημερώνεται εδώ. Ειδικότερα:

Εγγραφή Μέλους

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του religiousgreece.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το religiousgreece.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και εξυπηρέτησής του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Τα στοιχεία αυτά είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επεξεργασία δεδομένων

Τα ανωτέρω ή και τυχόν άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οι χρήστες κοινοποιούν στην ΙΑΑ κατά την εγγραφή τους ως μελών και υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων θα τηρηθούν σε αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής μέλους και των δεδομένων του ο χρήστης συναινεί στην εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επεξεργασία των στοιχείων αυτών για τους σκοπούς τους οποίους αιτείται. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και δικαιούται να προβαίνει σε έγγραφες αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του ανωτέρω νόμου.

Λογαριασμός Μέλους

Το religiousgreece.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το religiousgreece.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (member account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το religiousgreece.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Log out). Το religiousgreece.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. 

Ειδικότερες υποχρεώσεις και ευθύνη των χρηστών

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το religiousgreece.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του religiousgreece.gr. Το religiousgreece.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το religiousgreece.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (όχι υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, το religiousgreece.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται ότι σε περίπτωση που τυχόν εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του religiousgreece.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το religiousgreece.gr. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του religiousgreece.gr. Σε περίπτωση πoυ το religiousgreece.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Διάρκεια

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το religiousgreece.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη εφόσον κρίνει ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.